Gelijke Kansen Kenia

Onze missie

Voor kinderen

In Kenia leven heel veel jonge kinderen op straat. Alleen al in de hoofdstad Nairobi zijn dat er tienduizenden. Zij bedelen of stelen hun schamele eten bij elkaar. Al jaren biedt de Stichting Gelijke Kansen deze kinderen hulp. Het belangrijkste hierbij vinden wij de basisbehoeften: een dak boven het hoofd, voedselvoorziening en educatie.

'Onze missie is het ondersteunen van St. Dorcas Kindertehuis in Nairobi en Child Support Kenia in Mombasa in zowel financieel opzicht als met kennis, kunde er ervaring. Om ontwikkeling van zowel de kinderen als lokaal bestuur te bevorderen. Het doel is om uiteindelijk een hogere mate van zelfredzaamheid te creëren om in de toekomst zelfvoorzienend te zijn.'

Onze Projecten

Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen Kenia financieert momenteel twee kindercentra in Kenia. Het St. Dorcas kindertehuis in Nairobi en het Child Support Kenia in Mombasa.

Beide zijn officieel geregistreerd en staan garant dat de kinderen goed onderwijs zullen ontvangen. Zij werken nauw samen met de lokale bevolking om een bijdrage te leveren aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem, namelijk de straatkinderen in Kenia een toekomst te bieden door hen onderdak, voedsel en opleiding te geven.

'De belangrijkste mate waarin Stichting Gelijke Kansen afwijkt, is het feit dat er niet perse groei van beide locaties wordt nagestreefd, maar kwaliteit voorop staat. Uiteindelijk wil de stichting liever dat een beperkt aantal kinderen uit de armoedige en uitzichtloze situatie komt, door te investeren in onderwijs en ontwikkeling, dan dat een grotere groep alleen in de basisbehoeften wordt voorzien en geen tot weinig ontwikkeling doormaakt.'

Werkwijze

Gelijk Kansen biedt alleen materiële hulp en ondersteuning. Wij sturen geen geld maar werken met concrete goederen, zodat de hulp aankomt bij degene die het nodig hebben. Regelmatig laten wij in onze nieuwsbrief en via de website zien welke acties zijn ondernomen. Mail ons uw verslag en foto's naar info@gelijkekansen.org

'Inkomsten genereren door donaties om zowel in de dagelijkse benodigheden te voorzien als ontwikkelingen op de lange termijn. Daarnaast vindt frequente terugkoppeling plaats vanuit beide locaties in Kenia en kan het bestuur vanuit Nederland zich mengen (adviserende rol) in de uitvoering van het gezamenlijke opgestelde beleid (meerjarenplan).'

Vrijwilligers

Alles wat u doet voor de kinderen komt direct goed terecht omdat de stichting geen mensen in dienst heeft. Al het werk geschiedt op vrijwillige basis. Overhead en kosten worden op deze manier tot een minimum beperkt. Inkomsten en uitgaven worden jaarlijks door accountants gecontroleerd en jaarrekeningen en statuten zijn beschikbaar ter inzage.

Als het mogelijk is vertrekt een delegatie namens de Stichting naar Kenia voor controle ter plaatse ten aanzien van projectvoortgang en besteding van de middelen. De kosten voor de jaarlijkse reis wordt door de vrijwilligers zelf gedragen.

'Iedere gedoneerde euro besteed aan beide projecten en blijft niets "aan de strijkstok" hangen.'

Het ontstaan

Ooit nodigde ons bestuurslid Daniel Stolk zijn vader uit om eens een kijkje te nemen in Kenia, waar hij werkte voor het WFP. Hij was diep onder de indruk toen hij enkele locale projecten bezocht, die Daniel steunde.

Jan StolkJan Stolk kwam vol indrukken thuis en besloot zijn ervaringen te delen met zijn personeel en hen te vragen om een kleine maandelijkse bijdrage voor een voedselproject. In plaats van personeelsfeesten of uitstapjes mochten nu elk jaar enkele werknemers naar Kenia om met eigen ogen te zien wat er van hun maandelijkse bijdrage werd gerealiseerd en verslag te doen aan hun collegae.

Ook Piet Nieuwenhuizen was er na zijn bezoek in 2004 van overtuigd dat deze kinderen meer support nodig hadden dan alleen de dagelijkse maaltijden en begon samen met zijn vrouw een onderwijsproject in nauwe samenwerking met het voedselproject.

Immers alleen met een volle maag kun je kennis opnemen. En goed onderwijs is de kans om een beter leven buiten de sloppenwijken op te bouwen.

Bedrijven, scholen, kerken en verenigingen werden benaderd en er ontsponnen zich allerlei acties in de vorm van verantwoord ondernemerschap, onderwijsprojecten en sponsorlopen, collecten opbrengsten. Er konden leermiddelen worden gekocht, schoolmeubilair worden vervaardigd door de oudere leerlingen en bedden.

De grote wens van onze initiator Jan Stolk was dat er continuïteit gewaarborgd kon worden; daarom gingen het educatieve en voedselproject Gelijke Kansen over op 1 februari 2006 in de Stichting Dagoretti Kindertehuis.

Waar eerst negen leerlingen één studieboek moesten delen, konden lessen nu gekopieerd worden. Een eigen bed om te slapen, dat eerst gedeeld moest worden door drie kinderen. Het was niet altijd glorie; er waren tegenslagen die overwonnen moesten worden.

Ernstige droogte of regenval bracht verwoesting aan de summiere onderkomens, de onrust in het economisch onstabiele land en de wisselende machtsverhoudingen, wetten die onmogelijke eisen stelden en de schoolinspectie die het Dagoretti Kindertehuis sloot. Met elkaar gaven we niet op om er te zijn voor de kinderen en jeugdigen die op onze steun zijn aangewezen.

Na de sluiting van het DCRC en de opvang van onze kinderen in het St. Dorcas Kindertehuis in Nairobi en het Child Support in Mombasa is de naam van de stichting notarieel veranderd in Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen in Kenia.

De doelstelling en het uitgangspunt van de stichting is onveranderd gebleven:

“Steun aan lokale projecten, met inschakeling van de gemeenschap om de straatkinderen van Kenia een betere toekomst te geven”

Help mee, want elke euro komt ten goede aan de kinderen.
Doneren

Onze sponsoren

ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website Jera Logistics ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website Ga naar de website